C.S.R.

Preambula

Spoločnosť Plastika, a.s. podniká v oblasti chemického priemyslu a zaoberá sa spracovaním plastických látok. Vo svojej výrobe má zavedené technológie vytlačovania, vyfukovania, vypeňovania a vstrekovania. Výrobky Plastika, a.s. nachádzajú uplatnenie v stavebníctve, v potravinárskom, v elektrotechnickom, v automobilovom priemysle a iných odvetviach národného hospodárstva. Spoločnosť Plastika, a.s. je spoločnosťou uznávajúcou tradície , kultúru a morálku. Morálne správanie, čestnosť, zodpovednosť a profesionalita sú pre nás samozrejmosťou. Etické konanie má veľký význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti. Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Dobré meno spoločnosti Plastika, a.s. a dôvera voči našej spoločnosti patria k najvýznamnejším hodnotám, ktoré spoločnosť má k dispozícii. Ich ochrana je našou prioritou. Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločenskej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý vždy koná v súlade so zákonom, etikou, ktorý je spoľahlivým, zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca spoločnosti. Etický kódex vychádza z princípov zodpovednosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti, tolerancie a povinnosti.

1. Záväzok voči akcionárom

Plastika, a.s. sa zaväzuje podnikať tak, aby chránila a zveľaďovala majetok spoločnosti. Našim akcionárom sa zaväzujeme poskytovať úplné, presné , včasné a pravdivé informácie o ekonomickom stave spoločnosti.

2. Záväzok voči svojim zamestnancom

Plastika, a.s. dôsledne dodržiava Zákonník práce , kolektívnu zmluvu a ostatné pracovno-právne predpisy. Vzťahy k zamestnancom sú založené na rešpektovaní základných ľudských práv. S každým zamestnancom pracujúcom pre Plastiku, a.s. sa zaobchádza s úctou a dôstojnosťou. Manažment vytvára pre zamestnancov priestor na slobodné a voľné vyjadrovanie vlastného názoru. Plastika, a.s. dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý. Plastika, a.s. dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Plastika, a.s. považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci fajčili na pracovisku mimo vyhradených priestorov, požívali alkohol či iné omamné látky počas pracovného času, alebo pred nástupom do práce. Plastika, a.s. sa zaväzuje, vyhnúť akejkoľvek forme diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariernom raste či uvoľňovaní zamestnancov.

3. Záväzok zamestnancov voči zamestnávateľovi

Každý zamestnanec vynakladá maximálne úsilie na samovzdelávanie, zdokonaľovanie sa v práci a prispôsobuje sa vývoju a pokroku spoločnosti. Každý zamestnanec v styku so zákazníkom, alebo obchodným partnerom koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti. Každý zamestnanec musí byť lojálny voči spoločnosti. Vyvíja maximálne úsilie ,aby sa všetky problémy a konflikty riešili vo vnútri spoločnosti a nevynášali sa na verejnosť. Ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému. Zamestnanci chránia majetok a.s. a nepoužívajú ho na súkromné účely. Každý zamestnanec zachováva mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po ukončení pracovného pomeru.

4. Záväzok voči zákazníkom a obchodným partnerom

Čestnosť a korektný vzťah k zákazníkom a uspokojenie ich potrieb a záujmov sú predpokladmi úspešných a pevných obchodných vzťahov. Vzťahy so zákazníkmi musia byť diskrétne, bez akéhokoľvek zvýhodňovania predsudkov a diskriminácie. Plastika, a.s. sa zaväzuje ochraňovať dôvernosť informácií získaných od klientov. Plastika, a.s. sa zaväzuje dodávať kvalitné výrobky, ktoré vyhovujú požiadavkám zákazníka.

5. Vzťahy ku konkurencii

Plastika, a.s. rešpektuje pravidlá upravujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a zachovania dobrého mena. Plastika, a.s. neuplatňuje žiadnu formu nekalej súťaže, nesnaží sa nečestným a nelegálnym spôsobom zisťovať rôzne údaje a informácie od konkurencie.

6. Vzťahy k štátnym a vládnym orgánom, regiónu a spoločnosti

Plastika, a.s. sa zaväzuje správať sa zodpovedne vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom a poskytovať im pravdivé a včasné informácie. Plastika, a.s. sa zaväzuje platiť všetky dane, ktoré je povinná platiť, dodržiavať všetky záväzné vládne ale aj miestne nariadenia. Plastika prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.

7. Konflikt záujmov

Ide o akúkoľvek situáciu, keď súkromné aktivity zamestnanca ,alebo jeho príbuzných ohrozujú záujmy Plastiky, a.s. Za konflikt záujmov sa považuje aj to, keď niektorý zo zamestnancov spoločnosti vykonáva podnikateľskú činnosť podobnú ako Plastika, a.s. bez súhlasu zamestnávateľa.

8. Ochrana informácií spoločnosti

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti, alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, a môžu sa využívať iba na pracovné účely a nie na osobné ciele.

9. Záväznosť Etického kódexu

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Plastiky, a.s., ako aj všetkých ktorí reprezentujú alebo vystupujú v jej mene. Všetci zamestnanci sú povinní správať sa tak, aby nedošlo k porušeniu Etického kódexu Plastiky a.s. V prípade zistenia, porušenia ustanovení Etického kódexu, sú všetci, ktorí sa o porušení dozvedia povinní túto skutočnosť nahlásiť svojmu nadriadenému ,alebo zamestnancovi poverenému riešiť etické záležitosti. Oznamovateľ porušenia Etického kódexu nesmie byť nijakým spôsobom sankcionovaný. Porušenie Etického kódexu sa postihuje podľa závažnosti jeho porušenia morálnymi sankciami, prípadne inými sankciami v súlade so Zákonníkom práce. Etický kódex bol schválený v predstavenstve spoločnosti dňa 18.03.2008

10. Etická rada Plastika, a. s.

Etická rada Plastika, a. s. sa ustanovuje ako inštitúcia, ktorej úlohou je zaoberať sa riešením etických otázok v súvislosti s činnosťami Plastiky, a.s. . Je poradný orgán, ktorého rozhodnutia a výstupy majú formu odporúčaní pre predstavenstvo a.s.

Zloženie Etickej rady :
Ing. Igor Mesároš
JUDr. Edita Crhová
Ing. Erik Puškáš


V prípade nejasností alebo pochybností ohľadne fungovania Etického kódexu Plastiky, a.s. sa možno obrátiť na osobu poverenú riešiť etické záležitosti.

Osoba poverená riešiť etické záležitosti :

Kontakt :
JUDr. Edita Crhová
Etická rada Plastika, a.s.
Novozámocká 222
949 05 Nitra 5
+421 37/ 6530480

Adresa na internete : www.plastika.sk
E-mail : crhova@plastika.sk