Profil spoločnosti

Spoločnosť Plastika, a.s. podniká v oblasti chemického priemyslu a zaoberá sa spracovaním plastických látok. Vo svojej výrobe má zavedené technológie vytlačovania, vyfukovania, vypeňovania a vstrekovania. Výrobky Plastika, a.s. nachádzajú uplatnenie v stavebníctve, v potravinárskom, v elektrotechnickom, v automobilovom priemysle a iných odvetviach národného hospodárstva. Skladovanie, distribúciu a predaj výrobkov zabezpečuje na území Maďarska aj dcérska spoločnosť Plastika Hungária,Kft. a na území Českej republiky Plastika Bohémia,s.r.o. 
 
Historické medzníky spoločnosti:
1962položenie základného kameňa závodu
1963prvé výrobky opúšťajú závod
1964výroba v novom teritóriu v Dolných Krškanoch
1965závod sa stáva súčasťou VHJ Fatra Napajedla
1966začlenenie závodu do štruktúry Československých závodov gumárenských a plastikárskych so sídlom v Zlíne
1969vznik samostatného podniku Plastika Nitra, ako súčasť nového celku Slovchémia so sídlom v Bratislave
1989vznik samostatného štátneho podniku Plastika, Nitra
1991vznik akciovej spoločnosti so 100% účasťou štátu
1992transformácia na súkromnú akciovú spoločnosť
1993zavedenie nového sortimentu – korugované kanalizačné potrubné systémy z PVC-U „Double Wall System“
1995získanie certifikátu kvality ISO 9001
1998potvrdenie certifikátu kvality ISO 9001 a získanie certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001
2003zavedenie trojvrstvových koextrudovaných rúr z PVC-U
2004zavedenie vnútropodnikového informačného systému Navision
2009zahájenie projektu s podporou EU „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika“ pozostávajúceho z 9 investičných akcií
2011dokončenie EU projektu s výsledkom dosiahnutia rozšírenia a modernizácie výrobných kapacít
2013zavedenie EAN kódov