Šachty a vpusty

Vstupná šachta je kanalizačná alebo stoková tvarovka. Používa sa na pripojenie kanalizačných alebo stokových systémov a (alebo) zmenu smeru kanalizačných a stokových potrubí, ktorá končí na úrovni zeme telesom šachty s minimálnym vnútorným priemerom 800 mm. Podľa typov ich delíme na koncové, priame, uhlové, sútokové, spádové a univerzálne. Vstupné šachty na všetky údržbárske práce so vstupom pre personál musia mať DN/ID 1000 alebo väčší. Vstupné šachty na zavedenie čistiaceho zariadenia, kontrolného a skúšobného zariadenia s možnosťou príležitostného vstupu pripútanej osoby musia mať DN/ID od 800 do DN/ID 1000.
Revízna šachta je kanalizačná alebo stoková tvarovka. Používa sa na pripojenie kanalizačných alebo stokových systémov a (alebo) zmenu smeru kanalizačných a stokových potrubí, ktorá končí na úrovni zeme telesom šachty s minimálnym vonkajším priemerom 200 mm a vnútorným priemerom menej ako 800 mm. Slúži ako kontrolná a výplachová šachta k inšpekcii systému. Ukončenie na úrovni zeme umožňuje zavedenie čistiaceho, kontrolného a skúšobného zariadenia a odstránenie sutiny, ale nedovoľuje prístup personálu. Podľa typov ich delíme na koncové, priame, uhlové, sútokové, spádové a univerzálne. Revízne šachty zabudované vo verejných plochách a cestných komunikáciách je nutné opatriť betónovým roznášacím prstencom a liatinovým poklopom podľa triedy dopravného zaťaženia.

Vpusty musia byť taktiež opatrené podľa triedy dopravného zaťaženia liatinovou mrežou a betónovým roznášacím prstencom.
Dažďový vpust je objekt na stokovej sieti a slúži na zachytávanie zrážkovej vody z povrchového odtoku z pozemných komunikácií a iných verejných priestranstiev na jej odvádzanie do stokovej siete
Zberný vpust slúži na odvod prebytočných spodných vôd

Vzhľad a vyhotovenie šácht
Vstupné a revízne šachty sa môžu zmontovať na mieste z rôznych komponentov, ale môžu sa tiež vyrobiť ako samostatná jednotka. V oboch prípadoch sa skladajú z nasledujúcich funkčných častí:
dno (vždy prítomné) je vyhotovené ako samostatný komponent vyrobený technológiou rotačného natavovania z PE materiálu, zvarením z PVC-U rúr, vstrekovaných dielov a dosiek s prídavným materiálom - PVC-U drôtom, alebo prípadne priváraním z PE dielov s prídavným materiálom - PE drôtom. Vtoky, prítoky a odtoky zo šácht môžu byť podľa konštrukcie dna šácht realizované od rozmeru DN/OD 110 mm, resp. podľa dohody
teleso šachty (v závislosti od hĺbky) tvorí PVC-U K (korugovaná) rúra príslušného priemeru, ktorá je s dnom (kónusom) spojená elastomérovým tesnením, umiestneným v 1. drážke korugovanej rúry. Do telesa šácht môžu byť podľa konkrétnych požiadaviek realizované prípojky od rozmeru DN/OD 110 mm
teleskopická časť (v závislosti od konštrukcie) pozostáva z teleskopickej PVC-U hladkej rúry príslušného priemeru, elastomérového tesnenia a predmontovaného poklopu podľa požadovaného dopravného zaťaženia
kónus (pri vstupných šachtách DN/ID 1000 mm) je vyrobený technológiou rotačného natavovania z PE materiálu. Namiesto PE kónusu je možné použiť betónovú nadstavbu s prechodovou skružou
betónový roznášací prstenec je povrchový komponent, zvyčajne použitý v oblastiach s dopravným zaťažením, ktorý zabezpečuje rozloženie zaťaženia od dopravy do okolitej zeminy a tým eliminuje prenos zaťaženia na šachtu
rebrík (pri vstupných šachtách) je vyrobený z PVC-U plnostennej hladkej rúry DN/OD 400x9,8, inštalovaný na vnútornej časti šachty a fixovaný zvarom. Vzdialenosť a šírka stúpadiel musí zodpovedať platnej norme. Všetky ostré hrany rebríka musia byť zaoblené
rám poklopu-poklop vyrobený z temperovanej liatiny, u revíznych šácht je možné použitie PE veka pri zabudovaní šácht v neverejných plochách

Balenie, doprava, skladovanie šácht
Šachty do výšky 2200 mm sa balia jednotlivo na EURO palety, postavením na dno šachty. Šachty s výškou od 2200 mm do 6000 mm sa balia a dodávajú jednotlivo, uložené ležato na dvoch drevených držiakoch zaistené proti pootočeniu. Nenainštalované elastomérové tesnenia podľa jednotlivých typov šácht sú dodávané jednotlivo, prípadne zabalené do PE vriec. Šachty sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami. Počas prepravy musia byť zabezpečené proti posuvu a mechanickému poškodeniu. Šachty sa skladujú voľne alebo na paletách alebo na držiakoch jednotlivo uložené na spevnených plochách. Je zakázané ukladať ich na seba alebo do hraníc.

 

Subscribe to RSS - Šachty a vpusty